Nhà máy Z176 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động