Người lao động ngành y tỉnh Quảng Trị sắp được trả chế độ 116 và 64

Người lao động thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sẽ được truy lĩnh tiền chế độ 116 và 64. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sẽ được truy lĩnh tiền chế độ 116 và 64. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động thuộc ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sẽ được truy lĩnh tiền chế độ 116 và 64. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top