Người lao động nâng cao tác phong công nghiệp: Chất lượng lao động tăng, doanh nghiệp phát triển (bài cuối)