Người lao động không thể có tích lũy vì tiền lương thấp

Công nhân ngành may.
Công nhân ngành may.