Người lao động hỏi - cán bộ công đoàn trả lời: Thời gian và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp