Người lao động Dầu khí nêu cao tinh thần Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động