Phong trào thi đua của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam:

Người lao động có 806 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 92 tỉ đồng

Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam về
Phong trào thi đua 5 năm qua. Ảnh ĐT
Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam về Phong trào thi đua 5 năm qua. Ảnh ĐT
Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam về Phong trào thi đua 5 năm qua. Ảnh ĐT
Lên top