Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải ra quân đánh bắt hải sản