CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

Nghiên cứu khoa học cần gắn với thực tiễn, phục vụ cộng đồng

Chủ tịch Bùi Văn Cường tham qua Phòng Cân phân tích mẫu bụi tại Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền Nam
Chủ tịch Bùi Văn Cường tham qua Phòng Cân phân tích mẫu bụi tại Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền Nam
Chủ tịch Bùi Văn Cường tham qua Phòng Cân phân tích mẫu bụi tại Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ Môi trường Miền Nam
Lên top