Nghệ An: Xuân nhân ái hướng về người dân, lao động nghèo