Nghệ An: Tính nhân văn trong ứng xử với lao động nữ của doanh nghiệp FDI