DỰ THẢO BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI XII CĐ VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2018 - 2023:

Nên nâng tỉ lệ khen thưởng đối với lao động trực tiếp

Lên top