Nên giữ nguyên tuổi về hưu đối với công nhân lao động trực tiếp như hiện nay