Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nên giữ nguyên tuổi về hưu đối với công nhân lao động trực tiếp như hiện nay