BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ:

Nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH cho người dân

Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Ảnh: H.A
Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Ảnh: H.A
Công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Ảnh: H.A
Lên top