Nâng cao đời sống của NLĐ để thúc đẩy DN phát triển