Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể: Phải có lợi hơn cho người lao động