CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM:

Nâng cao chất lượng cán bộ, khắc phục bệnh hành chính hóa