Muôn kiểu… trừ tiền thu nhập của công nhân

Cùng với lương thấp, nhiều CN trong ngành may còn bị nguy cơ trừ vào nhiều khoản tiền lương nếu họ vi phạm. Anh minh họa.
Cùng với lương thấp, nhiều CN trong ngành may còn bị nguy cơ trừ vào nhiều khoản tiền lương nếu họ vi phạm. Anh minh họa.
Cùng với lương thấp, nhiều CN trong ngành may còn bị nguy cơ trừ vào nhiều khoản tiền lương nếu họ vi phạm. Anh minh họa.
Lên top