Muôn dạng trục lợi BHYT: Kỳ 3 - Bình Định: Bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT hàng chục tỉ đồng