Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019: Có sự chia sẻ với doanh nghiệp