Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mức ăn giữa ca quá thấp, có được đình công?