Mời đặt câu hỏi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ công nhân lao động tại Quảng Nam năm 2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ công nhân lao động tại Quảng Nam năm 2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ công nhân lao động tại Quảng Nam năm 2017