Lương tối thiểu vùng năm 2019: Công đoàn đề xuất mức tăng không dưới 8%

Công nhân ngành cơ khí.
Công nhân ngành cơ khí.
Công nhân ngành cơ khí.
Lên top