Lương tối thiểu 2020: “Chốt” tăng ở mức 5,5%

Người lao động luôn muốn lương tăng đảm bảo cuộc sống của mình.
Người lao động luôn muốn lương tăng đảm bảo cuộc sống của mình.
Người lao động luôn muốn lương tăng đảm bảo cuộc sống của mình.
Lên top