LĐLĐ TP.Hải Phòng: Quán triệt và triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng