LĐLĐ TP.Hải Phòng: Khởi kiện các vụ án tranh chấp quyền lợi lao động