LĐLĐ TP.Hải Phòng: Biểu dương 90 đảng viên là công nhân lao động tiêu biểu

90 đảng viên là công nhân lao động tiêu biểu được biểu dương là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài nhà nước. Ảnh MD
90 đảng viên là công nhân lao động tiêu biểu được biểu dương là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài nhà nước. Ảnh MD
90 đảng viên là công nhân lao động tiêu biểu được biểu dương là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài nhà nước. Ảnh MD
Lên top