LĐLĐ TP.Hà Nội hỗ 100 triệu đồng cho CNVCLĐ Quảng Bình bị ảnh hưởng lũ lụt