LĐLĐ TP Hội An (Quảng Nam): Toạ đàm ” Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS khu vực kinh tế ngoài nhà nước“