LĐLĐ TP. Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị