LĐLĐ tỉnh Yên Bái giải thể 4 công đoàn ngành

Các đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh Yên Bái ký bàn giao các CĐ cơ sở, CĐ thành viên, CĐ bộ phận, tổ CĐ.
Các đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh Yên Bái ký bàn giao các CĐ cơ sở, CĐ thành viên, CĐ bộ phận, tổ CĐ.
Các đơn vị thuộc LĐLĐ tỉnh Yên Bái ký bàn giao các CĐ cơ sở, CĐ thành viên, CĐ bộ phận, tổ CĐ.
Lên top