LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Tổng LĐLĐVN giao