LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ

Hội nghị thực hiện qui trình lấy phiếu tín nhiệm.
Hội nghị thực hiện qui trình lấy phiếu tín nhiệm.
Hội nghị thực hiện qui trình lấy phiếu tín nhiệm.
Lên top