LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Giám sát việc thực hiện BHXH, ATVSLĐ và Quy chế DCCS