LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ

Tiêp nhận tiền ủng hộ của doanh nghiệp Công ty TNHH Can sports Việt Nam. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tiêp nhận tiền ủng hộ của doanh nghiệp Công ty TNHH Can sports Việt Nam. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tiêp nhận tiền ủng hộ của doanh nghiệp Công ty TNHH Can sports Việt Nam. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top