LĐLĐ tỉnh Sơn La: 1.047 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác