LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tòa án đồng hành với tổ chức Công đoàn để bảo vệ quyền lợi người lao động