LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Đánh giá, triển khai chương trình phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động