LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Tổ chức ký cam kết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu