LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Hơn 1.000 công nhân tham gia thi tìm hiểu pháp luật và tay nghề