LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Xây dựng môi trường du lịch và trường học không khói thuốc