LĐLĐ tỉnh Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng 40 nhà “Mái ấm Công đoàn"

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình là đơn vị dẫn đầu trong khu vực về vận động hỗ trợ cho chương trình Mái ấm Công đoàn.
LĐLĐ tỉnh Quảng Bình là đơn vị dẫn đầu trong khu vực về vận động hỗ trợ cho chương trình Mái ấm Công đoàn.
LĐLĐ tỉnh Quảng Bình là đơn vị dẫn đầu trong khu vực về vận động hỗ trợ cho chương trình Mái ấm Công đoàn.
Lên top