LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: 9 tháng, đạt 98,6% kế hoạch năm phát triển đoàn viên