LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Những tấm lòng với con công nhân nghèo