LĐLĐ TỈNH NAM ĐỊNH: Tổ chức tư vấn pháp luật cho CNLĐ