LĐLĐ tỉnh lấy ý kiến vào đề cương cuốn “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Phú Thọ”