LĐLĐ tỉnh Lai Châu và BHXH tỉnh Lai Châu: Ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2020