LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn