LĐLĐ tỉnh Hà Nam: Quán triệt Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư