LĐLĐ tỉnh Hà Giang: Khảo sát đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động tại 10 doanh nghiệp